Andi

 1. ナルマダ道路沿い

  • マタラム(MATARAM)
 2. ルマク道路沿い

  • マタラム(MATARAM)
 3. クリパン田んぼ

  • プラヤ(PRAYA)
 4. 田んぼ道路沿い

  • プラヤ(PRAYA)
 5. Karang Bedil 道路沿い

  • マタラム(MATARAM)
 6. Tanjung Karang

  • マタラム(MATARAM)
 7. SANDIK

  • スンギギ(SENGIGI)
 8. プユンッグ道路沿い

  • プラヤ(PRAYA)
 9. クリパン道路沿い

  • プラヤ(PRAYA)
 10. アンペナン田んぼ土地

  • マタラム(MATARAM)
Translate »